Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden vzw Stefenduro

1.Toepassing
Onderstaande algemene voorwaarden zijn van toepassing op ééndaagse evenementen, trainingen en ritten , georganiseerd door vzw Stefenduro. Deze voorwaarden worden door vzw Stefenduro aan de deelnemer ter kennis gebracht.
Voor de meerdaagse reizen en incentives gelden de algemene voorwaarden van reisbureau Walter en co, Marktstraat 22 te 1745 Opwijk. Licentienummer:5365.
2. Aansprakelijkheid
Door inschrijving van en deelname aan een ééndaags evenement, gaan de deelnemers akkoord met de algemene voorwaarden opgesteld door vzw Stefenduro.
Deelnemers, ondergetekenden, verklaren deel te nemen op eigen initiatief en op eigen risico, aan de evenementen ingericht door vzw Stefenduro. Deelnemers verklaren hiermee afstand te doen voor ons zelf, onze gerechtigden, onze erfgenamen, onze naasten (ouders, echtgenotes(n), onze kinderen alsook verzekeraars, van alle verhaal tegen Stefenduro of één van haar gidsen/begeleiders, en andere deelnemers. Tevens verbind de deelnemer er zich toe vzw Stefenduro en/of gidsen/begeleiders niet aansprakelijk te stellen :
-beschadigingen aan motor, kledij en toebehoren van de deelnemers
-ongevallen, letsels of verwondingen opgelopen voor, tijdens of na een door vzw Stefenduro georganiseerd evenement .
-schade berokkend aan derden
-verkeersovertredingen, overtredingen van de locale bos decreten waar het evenement,en of cursus plaats vind.

3. Rechten vzw Stefenduro
Stefenduro behoud zich het recht om deelnemers te weigeren of uit te sluiten, zonder terugbetaling, op basis van onderstaande :
-bij start van het evenement en of cursus het inschrijvingsgeld niet voldaan is.
-negatief gedrag tov andere deelnemers of derden.
-deelnemen met niet gehomologeerde , en/of verzekerde en ingeschreven motorfiets.
-deelnemer niet beschikt over een geldig rijbewijs.
-algemene voorwaarden niet respecteert.
4.Vroegtijdige opgave of beëindiging van het evenement
Indien de deelnemer om welke reden ook beslist om het evenement vroegtijdig te verlaten, kan deze deelnemer geen aanspraak maken op een gedeeltelijke of volledige terugbetaling van het inschrijvingsgeld.
5. Respect
Er word gereden volgens het geldende verkeersreglement, met respect voor de natuur en andermans eigendommen. Boswetgeving dient te worden gerespecteerd. Eén ieder heeft het recht om bepaalde delen van de route niet te volgen en een alternatieve route te nemen op eigen verantwoordelijkheid.

6.Kwaliteit
Vzw Stefenduro verbind er zich toe alle gerede inspanningen te leveren om de organisatie van haar activiteiten correct te laten verlopen. Vzw Stefenduro kan evenwel niet aansprakelijk worden gesteld voor afwijkingen en / of aanpassingen van het door haar voorgestelde programma, om welke reden ook. Stefenduro behoudt er zich het recht toe om voor de deelnemers aangekondigde programma te wijzigen of af te gelasten ten gevolge van bvb overmacht, weersomstandigheden, trajectbelemmeringen. Afgelastingen worden tijdig, in de mate van mogelijkheid, door gegeven aan de deelnemers.
7. Betaling en annulatie
De deelnemer zal ruimschoots voor de aanvang van elke door vzw Stefenduro georganiseerde activiteit worden uitgenodigd het inschrijvingsgeld te vereffenen, op de door haar aangegeven wijze.
De deelnemer, die zich inschrijft voor een door vzw Stefenduro georganiseerde activiteit, dient de daaropvolgende betalingsuitnodiging te voldoen binnen een termijn van veertien dagen na ontvangst van de factuur. Indien deze factuur niet tijdig is vereffend, wordt de inschrijving geacht van rechtswege en zonder verdere verwittigingen, herinneringen of aanmaningen te zijn geannuleerd.
Onverminderd bovenstaande betalingsregeling dient elke inschrijving hoe dan ook te zijn betaald voor de aanvang van de door vzw Stefenduro georganiseerde activiteit.
U kan kosteloos annuleren tot 3 weken voor het evenement.


8. Begrippen
Evenementen: alle door vzw Stefenduro georganiseerde ééndagsritten en initiaties, cursus voor motorrijders.
Reizen en incentives: meerdaagse evenementen inclusief overnachting.
Deelnemer: elke motorrijder, man of vrouw, welke zich inschrijft voor een evenement georganiseerd door vzw Stefenduro.
Gids/begeleider: een door vzw Stefenduro aangestelde gids/begeleider die instaat voor de praktische organisatie van de door vzw Stefenduro georganiseerde evenementen al dan niet als vrijwilliger.
Inschrijvingsgeld: de som die door vzw Stefenduro word verrekend voor deelname aan de evenementen .
Vzw Stefenduro: vereniging zonder winstoogmerk van de hier bedoelde activiteiten, maatschappelijke zetel te Linterseweg 29 Bus1,3440 Zoutleeuw.Ondernemingsnummer: 669.874.575